رسیدنم آرزوس!

با اینکه زود از خونه زدم بیرون اما به خاطر ترافیک دیرم شده!! 

اونقدر رو مخ راننده رژه رفتم که فک کنم اگه تا دو دقیقه ی دیگه نرسم عملاً مرگ مغزی شه!! :/


[ جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 08:30 ] [ nesa.banoo ]